MacBike Privacy Statement

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom informeren we je graag over hoe we met jouw gegevens omgaan via deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die wij verwerken
MacBike verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres (alleen noodzakelijk bij online reserveringen)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw internetbrowser en apparaat type


Persoonsgegevens die wij tijdelijk in bezit houden, maar niet verwerken:

 • In geval van een huurovereenkomst zonder contante borg: kopie credit card
 • Alleen gedurende de huurovereenkomst nemen wij een identiteitsbewijs in bewaring wanneer u geen credit card heeft. Wij verwerken dit document niet. Ook maken wij geen kopie.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@macbike.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL & TERMIJN

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

MacBike verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan van een huurovereenkomst.
 • Het  repareren van uw fiets.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (alleen na toestemming).
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

GegevensBewaartermijnReden
Personalia (naam, adres)• Reserveringsformulier en mailwisselingen: 12 maanden (1)
• Reparatiebonnen:
7 jaar (1), (2)
• Verhuurcontracten:
7 jaar (1), (2)
(1) Contact gerelateerd aan verhuur en reparatie
(2) Bewaarplicht belastingdienst
E-mail• Mailwisseling ivm reserveringen:
12 maanden (1)
• Opt-in op verhuurcontract:
12 maanden (2)
(1) Contact gerelateerd aan verhuuraanvraag
(2) Eenmalige contact na huurperiode
IDGedurende de huurperiodeAls borg (indien geen credit card)
Kopie credit cardGedurende 12 maandenAls borg en voor betalingen na afloop van huurperiode

PERSOONSGEGEVENS EN DERDEN

Delen van persoonsgegevens met derden
MacBike verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MacBike blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MacBike gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Google Analytics
MacBike maakt gebruik van Google Analytics. We hebben een gebruikersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin hebben we de bewaarperiode van gegevens ingesteld op 26 maanden. Wij gebruiken de inzichten die we hiermee verwerven om onze zichtbaarheid online te optimaliseren voor onze doelgroepen en het verloop van algemene zoektermen en webbezoek te kunnen volgen. Wij doen niet aan retargetting.

Door ons gebruikte cookies
Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden


Geautomatiseerde besluitvorming
MacBike neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MacBike) tussen zit.

INZICHT IN UW GEGEVENS

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MacBike en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@macbike.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MacBike wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MacBike neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@macbike.nl

CONTACT IVM PRIVACY

MacBike, gevestigd aan Nieuwe Uilenburgerstraat 30 – 32 1011 LX Amsterdam (miv 1 juli 2018), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nieuwe Uilenburgerstraat 30 – 32
1011 LX Amsterdam
+31 (0)20 620 09 85
info@macbike.nl

Deze webpagina is aangepast op 24 mei 2018.