Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lease met koopoptie in combinatie met Service

Download hier de algemene voorwaarden in PDF format.

For English click here.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Bedrijf: Fietsenmakerij MacBike B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Amsterdam.
 2. Klant: degene met wie het Bedrijf een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: het Bedrijf en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan een of meerdere Fietsen op basis van koop op afbetaling aan de Klant worden geleverd, inclusief Service, tegen een nader bepaalde maandelijkse leaseprijs. Gegevens met betrekking tot de Fiets, de Service, alsmede de looptijd van de Overeenkomst en, indien de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst kiest voor het kopen van de Fiets, de korting op de koopprijs van de Fiets, zijn nauwkeurig omschreven op papier of op een andere duurzame drager. De Klant ontvangt een duplicaat van de Overeenkomst.
 5. Fiets: iedere fiets, inclusief bijbehorende onderdelen, die in het kader van de Overeenkomst aan de Klant wordt geleverd, te weten een Batavus Personal Bike. Deze is voorzien van handremmen met drie versnellingen, een AXA-ringslot en een kettingslot.
 6. Service: het in het kader van de Overeenkomst uitvoeren van periodiek onderhoud aan de Fiets en het verhelpen van gebreken aan de Fiets als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.
 7. Fietsenmaker: een door de BOVAG erkende fietsenmaker.
 8. Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Bedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Bedrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.


Artikel 2. Identiteit van het Bedrijf

Fietsenmakerij MacBike B.V.
Handelend onder de naam/namen: MacBike
KvK-nummer: 33203209
Btw-identificatienummer: NL810915017.B01

Artikel 3. Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het Bedrijf tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig, mits het Bedrijf deze algemene voorwaarden daarop nadrukkelijk van toepassing heeft verklaard.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en einde Overeenkomst

 1. De Klant dient 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om de Overeenkomst aan te gaan. Minderjarigen kunnen de Overeenkomst slechts met toestemming van een ouder of voogd aangaan.
 2. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt aan de Klant een online aanbod gedaan via de webshop van het Bedrijf
 3. Het aanbod van het Bedrijf, tezamen met de de Overkomst, geven inzicht in de door de Klant gewenste Fiets en de Service, alsmede de maandelijkse leaseprijs, de looptijd van de Overeenkomst en de korting op de koopprijs van de Fiets die van toepassing is als de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst kiest voor het kopen van de Fiets. De in de Overeenkomst en het aanbod van het Bedrijf vermelde bedragen zijn inclusief btw.
 4. De Overeenkomst en het aanbod van het Bedrijf gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 5. Het Bedrijf houdt zich het recht om het afsluiten van de Overeenkomst af te wijzen zonder opgave van reden of de Overeenkomst slechts in te willigen onder speciale voorwaarden.
 6. De Overeenkomst komt tot stand door een (digitale) ondertekening van het aanbod en de Overeenkomst door Partijen.
 7. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst.
 8. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ten minste zes maanden, ingaande op de datum zoals die is overeengekomen bij ondertekening van de Overeenkomst. De Overeenkomst eindigt door opzegging, doch niet eerder dan dat de minimale looptijd van zes maanden is verstreken. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Klant gerechtigd de Fiets te kopen. Indien de Klant de koopoptie licht, geldt geen opzegtermijn. In geval de Overeenkomst wordt opgezegd zonder dat de koopoptie wordt gelicht, geldt een opzegtermijn van een maand.
 9. Indien de Klant de koopoptie als bedoeld in het vorige lid licht, dan is het aankoopbedrag afhankelijk van de op het moment van het lichten van de koopoptie reeds verstreken tijd van de Overeenkomst. Bij totstandkoming van de Overeenkomst is de betreffende staffel uitdrukkelijk gecommuniceerd.
 10. Het Bedrijf heeft het recht om zonder nadere sommatie en/of ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en interest, indien:
  1. Klant in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, met dien verstande dat indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant niet blijvend onmogelijk is, de bevoegdheid tot ontbinding pas ontstaat nadat de Klant schriftelijk door het Bedrijf in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven;
  2. Klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt;
  3. Klant onder curatele wordt gesteld, dan wel komt te overlijden;
  4. ten laste van de Klant beslag wordt gelegd op de goederen van Klant en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst nadelig beïnvloedt;
  5. Klant misbruik maakt van de door het Bedrijf geboden Service;
  6. Fiets verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook;
  7. Fiets zodanig wordt beschadigd, dat, naar het voor beide Partijen bindend oordeel van een door Bedrijf aan te wijzen deskundige, herstel niet meer is gerechtvaardigd; of
  8. Klant opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Bedrijf, dan wel;
  9. Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 11. In geval van diefstal/verlies van de Fiets gedurende de looptijd van de Overeenkomst, geldt een eigen risico voor de Klant van € 195,- (incl. btw). Dit bedrag is tevens uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermeld.
 12. De Klant is verplicht indien zijn faillissement of surseance van betaling of schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt aangevraagd, enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, de Klant failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien elke andere omstandigheid zich voordoet die mogelijkerwijs het nakomen van de Overeenkomst door de Klant beïnvloedt, het Bedrijf hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger onverwijld inzage in de Overeenkomst te geven.


Artikel 5. Levering en eigendom Fiets

 1. Het tijdstip van afhalen c.q. de leveringstermijn van de Fiets wordt in overleg tussen Partijen bepaald, waarbij rekening gehouden zal worden met gebruikelijke leveringstermijn van het Bedrijf.
 2. De Klant staat ervoor in dat Bedrijf, dan wel een door haar gemachtigde, gedurende de looptijd van de Overeenkomst de vrije toegang verkrijgt tot de plaats waar de Fiets zich bevindt om de toestand van de Fiets te (laten) inspecteren.
 3. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de Fiets gedurende de looptijd van de Overeenkomst om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Klant in de verhouding tot het Bedrijf in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Klant de feitelijke macht over de Fiets geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 4. In geval de koopoptie door de Klant wordt gelicht, geldt dat totdat de koopprijs door de Klant is voldaan, het eigendom van de Fiets bij het Bedrijf blijft rusten.

Artikel 6. Service van Fiets

 1. Algemeen
  1. Het Bedrijf zal de Service goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren. De Service wordt verricht binnen de normale werktijden van het Bedrijf, tenzij anders overeengekomen.
  2. Het Bedrijf draagt er zorg voor dat de Service wordt verleend door daartoe bevoegde personen.
  3. De Klant stelt het Bedrijf in de gelegenheid de Service te verrichten.
  4. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet het Bedrijf hiervan onverwijld mededeling aan de Klant. Indien het Bedrijf de Klant niet kan bereiken, dan zal het Bedrijf de uitvoering van de Service onderbreken.
  5. Het Bedrijf is verplicht tot het verrichten van Service aan de Fiets gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het is de plicht van het Bedrijf om:
   1. De Fiets zodanig te onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker kan functioneren.
   2. Reparaties en onderhoud aan de Fiets zoveel mogelijk binnen 48 uur na aflevering van de Fiets door de Klant, bij het Bedrijf uit te voeren.
  6. De Klant verplicht zich om:
   1. De Fiets te behoeden tegen beschadiging;
   2. De Fiets te gebruiken (door de Klant en/of derden) overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door het Bedrijf en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen voor rekening van de Klant;
   3. van het niet of niet behoorlijk functioneren van de Fiets onmiddellijk mededeling te doen aan het Bedrijf;
   4. geen mechanische wijzigingen aan de Fiets aan te (laten) brengen, anders dan door het Bedrijf;
   5. geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden aan de Fiets te (laten) verrichten, anders dan door het Bedrijf;
   6. de door of vanwege het Bedrijf aangewezen Fietsenmaker in de gelegenheid te stellen de Fiets te controleren, te onderhouden en/of te herstellen;
  7. Het navolgende valt niet onder de ter zake de Service overeengekomen vergoedingen en wordt in geval van herstel c.q. vervanging bij afzonderlijke factuur door het Bedrijf aan de Klant in rekening gebracht:
   1. Reparatie, onderhouds-, arbeids- en materiaalkosten voor herstellen van schade en slijtage van de Fiets, anders dan is te verwachten door normaal gebruik;
   2. Reparatie, onderhouds-, arbeids- en materiaalkosten voor herstellen van schade en slijtage veroorzaakt door het niet opvolgen van de verplichtingen zoals omschreven in a-f van het vorige lid;
   3. Reparatie, onderhouds-, arbeids- en materiaalkosten voor herstellen van schade veroorzaakt door (mede)schuld van derden, met dien verstande dat de Klant in dat geval verplicht is om de contactgegevens van deze derde en een door deze derde en de Klant voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij het Bedrijf door gebruikmaking van het daartoe door het Bedrijf middels haar website beschikbaar gestelde schadeformulier. Indien de Klant vorenstaande verplichtingen niet nakomt, zal de schade bij de Klant in rekening worden gebracht;
   4. Reparatie, onderhouds-, arbeids- en materiaalkosten voor het herstellen van schade aan lak- en chroomdelen, alsmede roestvorming;
   5. Onderdelen van de Fiets die missen of zijn gestolen. Voor een verloren sleutel wordt €15 in rekening gebracht.
 1. Oplevering Servicewerkzaamheden.
  1. De Service is opgeleverd wanneer het Bedrijf aan de Klant heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de Klant deze heeft aanvaard. Aanvaarding geschiedt middels het voor akkoord tekenen van de werkbon van de servicemedewerker van het Bedrijf.

Artikel 7. Betaling en kosten

 1. Klant moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
 2. Klant verleent het Bedrijf een machtiging om de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen van diens bankrekening te laten incasseren. De Klant zorgt ervoor dat voldoende saldo op de rekening aanwezig is.
 3. De vergoeding voor Service kan jaarlijks worden verhoogd met heffingen en indexeringen die het Bedrijf krachtens een besluit van de overheid verplicht en/of bevoegd is in rekening te brengen.
 4. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van de Overeenkomst zullen apart in rekening worden gebracht.
 5. De verplichting tot betaling gaat in op de ingangsdatum van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 6. Een nota voor werkzaamheden buiten het kader van de Overeenkomst dient direct door de Klant te worden voldaan op één van de locaties van het Bedrijf.
 7. Bij niet-tijdige betaling is de Klant in verzuim. Indien de openstaande vordering na het intreden van het verzuim niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning, door de Klant wordt voldaan, maakt het Bedrijf aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in de Wet Incassokosten. Daarnaast is de Klant wettelijke rente verschuldigd na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
 8. Bij niet-tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het Bedrijf zich van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, ontheven, totdat alsnog is betaald.
 9. Het niet gebruiken van de Fiets, alsmede het niet goed functioneren van de Fiets, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting van de Klant op.
 10. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8. Aansprakelijkheid/schade

 1. De Klant is persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen.
 2. Het gebruik van de Fiets door de Klant en/of derden is voor eigen risico van de Klant.
 3. Het Bedrijf is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het Bedrijf, niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen, dan wel eigendommen van de Klant en/of derden, welke het gevolg zijn van gebruik van de Fiets door de Klant en/of derden of van de uitvoering van Service of andere werkzaamheden door of in opdracht van het Bedrijf.
 4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant het Bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld om Service uit te voeren of de overige verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, waaronder tijdige betaling.
 5. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van adviezen door de Klant en/of derden met betrekking tot het gebruik van de Fiets.
 6. De Klant vrijwaart het Bedrijf van claims van derden.

Artikel 9. Overmacht

Indien één van de Partijen ten gevolge van Overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere Partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Klachten en schademeldingen worden afhankelijk van de aard en de omvang eerstelijns of door een medewerker van de administratie van het Bedrijf direct, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen afgehandeld.
 2. Bij schades is het mogelijk dat de aansprakelijkheidsverzekering van het Bedrijf en/of een schadeherstelbedrijf zal worden ingeschakeld.
 3. De wensen van de Klant en de redelijkheid en billijkheid zijn de basis voor de afhandeling van de klacht. In geval van een blijvend geschil kan (éénzijdig) door Partijen een beroep worden gedaan op de geschillencommissie van de BOVAG. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide Partijen.

Artikel 11. Gebruik persoonsgegevens

 1. Het Bedrijf leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens na.
 2. Voor het opstellen van de Overeenkomst worden diverse persoonsgegevens gevraagd alsmede gegevens over de Fiets. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor:
  1. het invoeren van gegevens in de database van het Bedrijf;
  2. communicatie over diensten (maken van afspraken) die zijn gerelateerd aan de Overeenkomst;
  3. onderhoud en beheer van het netwerk, risicobeperking, servicegerichte activiteiten, klantbenadering en marktonderzoek;
  4. verzenden van mondelinge, schriftelijke en elektronische boodschappen.
  5. het verzamelen van gegevens over reparaties en onderhoud aan Fietsen op merkniveau met als doel de producten en diensten te verbeteren;
  6. marketingdoeleinden: het informeren van de Klant over product-/dienstgerelateerd nieuws of – aanbiedingen. Indien de Klant dit niet wenst kan de Klant dit melden per mail via info@macbike.nl of telefonisch via 020-6200985 of per brief.
 3. Het Bedrijf neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar netwerken en in haar bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.
 4. Het Bedrijf kan de persoonsgegevens van de Klant in het kader van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, verstrekken aan de aan het Bedrijf gelieerde ondernemingen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de tussen Partijen gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 3 mei 2021.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Lease met koopoptie in combinatie met Service”.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website www.macbike.nl en liggen bij het Bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van het Bedrijf en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.
 5. Het Bedrijf is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dan wel aan een derde.